مناقصات

عنوانشمارهموضوعتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
9808 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
9807 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۵ دی ۱۳۹۸ مناقصه
9806 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۶ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
9805 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۲۱ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
9804 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
9803 حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۰ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
9802 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۲۶ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
9801 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
9708 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
9707 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
9706 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
9705 حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
9704 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۸ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
9703 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۲۷ اَمرداد ۱۳۹۷ مناقصه
9702 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۱ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
9701 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۲۷ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
9610 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۹ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
9609 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۹ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
9608 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه
9607 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه
9606 سازمان ها
گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۳۰ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
9605 سازمان ها
گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۷ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
9604 گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۵ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
9603 سازمان ها
گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۲۸ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
9602 سازمان ها
گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۲۵ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
9601 سازمان ها
گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۲۰ تیر ۱۳۹۶ مناقصه

مزایده ها

موردی یافت نشد!

مناقصه و مزایده ای یافت نشد.
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.