دوشنبه, 6 بهمن 1393           English
فهرست موضوعات

ليست پيمانكاران
نام منطقه : 
موضوع پيمان : 
تاريخ شروع : 
تاريخ خاتمه :     


مبلغ پیماننام منطقهنام پيمانكارموضوع پيمانتاريخ شروعتاريخ خاتمهمشاهده جزییات
    از  51  
1641065400كردستانبختیار دیوانی انبارهاي نفت مناطق(حجمي-ليتري)1390/10/011391/09/30
7663867800كردستانمهران محمدیانبارهاي نفت مناطق(حجمي-ليتري)1390/05/011391/04/31
733524650كردستانشرکت بهان صنعت سپاهانپروژه ها(خدمات مهندسي)1390/10/151390/11/15
كردستانسوختگيري مناطق1390/10/121390/12/12
1012000000كردستانپوشش نمای غرب آبیدرپروژه ها(خدمات مهندسي)1390/10/121390/12/12
33481987573اصفهانپاک اندیش خان میرزاغذاي كاركنان مناطق1390/10/011391/09/30
5768101428اصفهانیاوران صنعت سپاهاناياب و ذهاب مناطق1390/10/011391/09/30
3064283438اصفهانایوان مدائن جیسوختگيري مناطق1390/10/011391/09/30
3497520353اصفهانایوان مدائن جیخدمات دفتري1390/10/011391/09/30
3150000000ساريطارس گسترتاسيسات1390/07/011390/12/29

کمیسیون مناقصات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
V3.9.8.6